شمارش معکوس برای سقوط جمهوری اسلامی آغاز شد – نشانه های بسیاری حاکی است :

– 1. فساد به حد اعلا در نظام جمهوری اسلامی
– 2. نزدیکی مرگ خامنه ای
– 3. عدم وجود یک جایگزین معتبر
– 4. آگاهی بسیار بالا توسط شبکه های اجتماعی و ماهواره
– 5. نارضایتی سطح بالا درون سطوح نظام و مردم
– 6. تغییر سیاست مماشات آمریکا و تمرکز بر ایران
– 7. اتحاد اعراب ، اسرائیل و ترکیه بر علیه سیاستهای جمهوری اسلامی
– 8. همراه شدن روسیه با آمریکا بر خروج از بحران تحریم اتحادیه اروپا
– 9. نزدیک شدن چین به آمریکا بر سر مسئله تایوان
– 10. نزدیک شدن ژاپن و کره در مواجه با کره شمالی
– 11. خط لوله انتقال نفت خلیج فارس از مسیر امارات و قطر به بیرون خلیج فارس بدون نیاز به حضور کشتی نفت کش در خلیج فارس
– 12. قراردادن سپاه در لیست تروریستی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s