تست هوش جمهوری اسلامی

چند تفاوت می بینید ؟

الف . هیچ

ب . نمی بینم

ج . از چی حرف می زنی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s