تجاوز به دختر هشت ساله و قصابی اش توسط یک فرد .

تجاوز به دختر هشت ساله و قصابی اش توسط یک فرد .
گناه ستایش چه بود؟
کشتن یک دختر بچه بیگناه در ایران بارها اتفاق افتاده و چیز تازه ای نیست. جامعه ایران محصول خفقان و عقده های دینی و خرافی است.
مقاله زیر مربوط به گذشته است اما گویی این داستان ادامه دارد و خواهد داشت :
« این جنایت تازه ای نیست و پایانی هم ندارد… اما پرسشی مرا آزار می دهد که :
با آن همه سنگسار و قصاص و اعدام و قطع دست و پا در اسلام و رژیم شما ، چرا خبری از اصلاح جامعه نیست؟. امروز در جامعه جهانی ، مجازاتهای جنایت بار و خشن اسلام به شدت نکوهیده شده و مبارزات بزرگی در برابر احکام خشن شریعت در جریان است….»
iranian-man-hung-executed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s