راز بزرگ در مورد خامنه ای و دار و دسته اش

مثل معروفی است که می گویند: “ در روز قیامت مارهایی وجود دارد که از ترس آنان انسان به افعی پناه می برد”. این حکایت امروز کشور ما است. در ایران جنایتکاران بسیارند. هر آخوند و طلبه و هرسپاهی و ارتشی و هر بسیجی جنایتکار است و یا می تواند جنایتکار باشد. ما جنایتکاران بزرگی چون خمینی، خلخالی، خامنه ای، هادی غفاری، رفسنجانی، هزار اندر هزار سپاهی و بسیجی  و شکنجه گرداشته و داریم ولیکن تا کنون مانند طلبه بی سواد و جاه طلبی چون“ ابرجنایتکار مجتبی خامنه ای”   نداشته ایم.

به راستی این آخوندک سنگلدل و بی رحم را باید با چنگیز خونخوار، هیتلر بی رحم، و پینوشه مخوف و آدم کش، و استالین قتل عام کننده انسان های بزرگ مقایسه نمود که اگراز آنان پیشی تر و جلو تر نباشد دست کم نیز نخواهد داشت. این جانور اگر می توانست و قدرت بیشتری داشت دستور قتل عام چند میلیون مردم ایران می داد. در لیست زیر  اسامی ۳۸۸ تن از جنایتکاران رژیم را می خوانید و به هویت پلید آنان پی می  برید.

چند نمونه از جنایات مجتبی خامنه ای

این آخوندک پلید و هرزه تا کنون دست به هر کار و جنایتی زده و همواره تلاش نموده تا همه صاحب منصبان حکومتی و رقیبان را مانند رفسنجانی، … را با دسیسه و توطئه خانه نشین و یا خاکستر نشین کند. ما در مقاله های گذشته خود به شرح کوتاهی از عملکرد ضد انسانی این جانور پرداختیم. نا انسانی که دست همه جنایتکاران به وی‍ژه پدر بزرگوارش خامنه ای جلاد را از پشت بسته و در این راستا پدر آدم کش در برابر فرزند چموش و شرور خود لنگ انداخته است. چند نمونه کوچک از جنایات این آخوندک خونخوار بدین گونه است:

۱- مهندسی و فرو نشاندن خیزش مردمی ۲- اسید پاشی در چهره زنان ۳- تنظیم برنامه های آدم کشان بسیجی ۴- یورش به زنان کم حجاب در کوچه و خیابانها بازهم از سوی نوکران مجتبی خامنه ای ۵- توط‍ئه و جاسوسی در کشورهای دیگر۶- بالاتر از همه، برنامه ریزی سپاه در قاچاق موادمخدر
در این جا به شماره ۱ و ۶ بیشتر اشاره می شود. در مورد نکات ۲، ۳، ۴، ۵ در مقاله های گذشته بدانها پرداخته شده و نیازی به تکرار آنان در این جا نیست.

– مهندسی و فرو نشاندن خیزش مردمی

در سال ۸۸ مردم ایران دلیرانه و با اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر در تهران و شهرستان ها به خیابان ها آمدند و علیه رژیم جبار و جنایتکار ولایت فقیه به اعتراض و   راهپیمایی پرداختند. در آن سال جسارت و قدرت مردم آنچنان بود که لرزه بر اعضاء حکومت افتاد و خامنه ای ترسو بزدل تا سرحد مرگ به پیش رفت.

در روزهایی که سقوط رژیم ضد انسانی ولایت فقیه مسلم و بدیهی بود، از یک سوی خیانت موسوی نوکر و وابسته خمینی که شور انقلابی مردم را از آنان گرفت و آنان رادلسرد و بی برنامه روانه خانه هایشان نمود. از سوی دیگر نمایندگان و مزدوران برگزیده مجتبی خامنه ای مانند بسیجی های آدم کش، مزدوران و مزد بگیران جنایتکار تربیت شده، و شماری از پاسداران آدم کش به جان مردم افتادند شمار زیادی مانند ندا آقاسلطان  را با تیر اندازی از پشت بامها و حتی از بالای درختان بزرگ خیابان هایی مانند خیابان پهلوی از پای در آوردند.

شمار زیادی را با یورش بدانان دستگیر و پس از شکنجه و تجاوز در زندان ها به طرز وحشتناکی به قتل رساندند. روش برخورد آنان با دستگیر شدگان، به ویژه زنان آنچنان بیرحمانه و از روی قساوت قلب و غیر انسانی بود که داستان یورش تازیان غارتگر ۱۴ سده پیش و چنگیز مغول به مردم بی دفاع نیشابور را در ذهن و اندیشه هرفرد زنده می کرد. آقای محمد نوریزاد دلاور مرد مبارز کنونی ایران گزارشی در مورد ابر جنایتکار مجتبی خامنه ای داده است که آن را از وی دی یو می شنوید.

چرا جنایات رژیم همچنان ادامه دارد؟

مردم ایران که در سال ۸۸  با وحشت از آدم کشان رژیم  ساکت شدند، پس هدف از ادامه شبانه روزی آنهمه جنایت و آدم کشی چیست؟. ملت ایران بدین نتیجه رسید که: “ هرکجا خرس است، جای ترس است”. به راستی نیز با آنهمه جنایات آشکار و یاپنهان در هزاران زندان های مخوف رژَیم و پاسداران آدم کش، مردم ایران به کلی شهامت و حتی دفاع از میهن و ناموس را فراموش کردند. تا آنجا که می توانستند به کشورهای دیگر و نقاط کور و دور افتاده سرزمینمان پناه بردند و گروه بیشماری نیز خانه نشینی را برگزیدند. در هرحال، تلاش بیشترین مردم زندگی در خاموشی و فراغ از جهنم ساخته و پرداخته ولایت فقیه بود.

این پیروزی بزرگ رژیم خونخوار ولایت فقیه در فرونشاندن انقلاب مردمی سال ۸۸ بدانان آموخت که از آن پس تا کنون هرصدا و آهنگی را از همان آغاز در گلو خفه کردند. دستگیری های شبانه روزی وبلاگ نویسان و یورش به مجالس دور هم نشینی مردم حتی مجالس شادمانی و زناشوئی آنان همه و همه تجربه تلخ رژیم از رستاخیز مردمی در سال ۸۸ است.

برنامه ریزی سپاه در تخریب و ویرانی کشور

پاسداران را باید آدم کش، غارتگر و قاچاقچی نامید. این گروه فرصت طلب به هم آمده که هرکدام در گذشته در تاریکی و بدبختی به سر می بردند کشورمان را به کلی قبضه کرده و در اختیار خود در آوردند. سوای گروه اندکی از آنان که در جنگ ایران و عراق برای حفاظت و نگهداری از مام میهن از هیچ فداکاری و از خود گذشتگی کوتاهی نکردند، گروه بسیاری راه  دوم یعنی زد و بند و تاراج مملکت را پیشینه خود ساختند. در این باره می توان دست کم یک کتاب پرحجمی نوشت و کارهای ضد میهنی و ضد مردمی آنان را به نگارش در آورد.

 قاچاق موادمخدر

اگر در ایران اعتیاد، افسردگی، خودکشی، درماندگی، و دزدی و فحشاء دیده می شود نتیجه پخش و گسترش تریاک، هروئین، ماری جوانا، مواد مخدر و ویران کننده  دیگر در میان خانه و خانواده ها است که در این راه دروازه های ایران به روی کشورهای همسایه باز و کشت خشخاش و پرورش تریاک و ساخت سموم دیگر در افغانستان دهها بار از زمان حکومت طالبان به بعد از برکت خریداری و سرمایه گذاری سپاه جنایتکار پاسداران  زیر پوشش مجتبی خامنه ای بیشتر شده است.

پاسداران نه تنها به مسموم کردن، به فساد و تباهی کشاندن و نسل کشی ایرانیان نپرداختند. بلکه با قاچاق مواد مخدر به کشورهای دیگر جهانی را در این فرسایش ضد انسانی شریک ساختند. این فساد و همه گیر شدن اعتیاد به مواد مخدر از برکت لطف پاسداران هم اکنون در بیشتر کشورهای اروپائی دیده می شود و خرید و فروش مواد مخدر علنی است و در میان جامعه به ویژه قشر جوان اروپایی به آسانی دیده می شود. گزارش ار اف فرانسه در این باره است.

از آنچه گذشت:

مجتبی خامنه ای یک آخوندک بی شرف و غیر انسان ابر جنایتکاری است که با تسط و در اختیار خود گرفتن پاسداران، و بسیجی ها، و مزدوران فرصت طلب جنایتکار و هرگونه توطئه و برنامه ریزی علیه افرادی چون رفسنجانی و دیگر ملاها که زیر پرچم او قرار نگرفته اند و همچنین جنایت های بیشماری چون فرو نشاندن و سرپوش گذاشتن بر روی انقلاب مردمی در سال ۸۸،
اسید پاشیدن بر چهره و دست دختران و زنان اصفهان،  یورش و حمله به زنان کم حجاب در خیابان ها، دستگیری و تجاوز بدانان در زندان های بیشمار رژیم، و برنامه ریزی و  اجرای قاچاق مواد مخدر به کمک و راهنمایی پاسداران بی وطن، ایران و بسیاری از کشورهای دیگر را به لجن و کثافت کشانده است. جنایتی نیست که سر خط و آغاز آن از مجتبی خامنه ای نباشد. توطئه، دستگیری، آزار و اذیت،  و شکنجه و قتلی نیست که با خواست و اشاره این حیوان انسان نما انجام نشده باشد.

نکته پایانی:

گرچه خامنه ای خود جنایتکار قرن است و در چند دهه گذشته تا کنون صدها و صدها انسان شرافتمند و بیگناه و بسیار میهن پرست را به دلیل آن که با سیاست او اندکی مخالفت کرده اند نیست و نابود نموده، ولیکن بالاتر و برتر از او ابر جنایتکار قرن مجتبی خامنه ای است که درهمه فساد و تباهی جامعه و فروکش ارزش های اخلاقی و نابودی اقتصاد و فرهنگ کشور دست داشته است. به جرأت می توان گفت که اگر آخوندها رامارهای خطرناک جامعه خود بنامیم، مجتبی خامنه ای سر این مارهاست که تا از بدن مارها ی دیگر جدا نشود مردم ما در قٰعر بدبختی، فساد، و تباهی غوطه ور خواهند بود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s