وطن سیاسی ما

” مـــن ســـــــــیاســــــــــــــی نیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ” ! زیرا که :

– وطن ندارم و بیوطنم.
– شرف و میهن پرستی در من نیست .
– وجدان و انسانیت ندارم .
– مهر و محبت سرم نمیشود.
– مسلمان مشنگ و نان بنرخ روز خورم.
– میخواهم به ایران بزیرعبای ولایت سید علی گدا به خزم.
– میخواهم یارانه و حق بازنشستگی بگیرم.
– میخواهم با گروگذاشتن ته مانده های شرف و وجدانم اگر باقیمانده باشند , بسر خاک مادر بزرگ و عمه و خاله جانم بروم.
– میخواهم جنس رد و بدل کنم و خانه ویلا بخرم .
– میخواهم در کنار دریافت ماهیانه از سوسیال ( گداخانه ) محل اقامتم , از آخوند ها هم پول نفتم را بگیرم.
– میخواهم برم ایران پس از استخاره , زن بگیرم و یا شوهری برای خودم دست و پا کنم.
– میخواهم برم به زیارت قبور دشمنان میهنم و از انها مرادم را بگیرم.
– میخواهم با سن بالای 70 سال , دختران حوان . بچه سال را صیقه کنم و یا با چند دلار در بغل بگیرم.
– میخواهم تریاک و مواد دیگر بکشم .
– میخواهم مامان جونم را ببینم.
– میخواهم پز بخارج رفتن به در و همسایه و اقوام بدهم.
– میخواهم و میخواهم ……………
و از همه بالاتر میخواهم بیشرف و بیوطن و بیرگ و بی وجدان باشم. بکسی چه مربوطه ؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s